top of page
  • Writer's pictureMarcas Mac an Tuairneir

Sweet F.A.

Updated: Aug 25, 2021

Paul Beeson ⁊ Tim Barrow / Bruce Strachan / Nonsense Room Productions

Fèis Iomall Dhùn Èideann / Pàirc Thaigh a' Chaisteil


Chan eil ach seachdain ri dol, ach mas aon rud a bhios fon phrosbaig, mus tig Fèis Iomall Dhùn Èideann gu crìch, mholainn cothrom Sweet F.A., le Paul Beeson is Tim Barrow, fhaicinn. Gu dearbh fhèin, ’s e an euchd thèatair as fheàrr a chunnaic mi o chionn fhada – is chanainn sin mura b’ e an glasadh-sluaigh, a tha air bacadh a chur ro dràmairean, cleasaichean is luchd-amhairc o chionn fhada. Mar sin, bha sònraichte dìreach a bhith mu choinneamh chleasaichean le deagh sgeulachd ri toirt seachad.


’S e seo an obair as ùire aig Nonsense Room Productions, fo stiùir Bruce Strachan – dealbh-cluich a fhuair début aig Pàirc Thaigh a’ Chaisteil, a’ leantainn air soirbheachas nan riochdairean aig fèisean 2018 is 2019, le A War of Two Halves. Le Sweet F.A., tha iad a’ tilleadh gu buaidh a’ gheama bhòidhich uair eile, a’ sònrachadh sgeulachdan nam ban aig àm seaghach an cuid eachdraidh.

Stèidhichte aig àm a’ Chiad Chogaidh, leanaidh an dealbh-cluich sgeulachdan Daisy, Alice is na boireannaich a bhios ag obair leotha, aig Ceàrdach Rubair ann an Dùn Èideann, fo sgàil Thaigh a’ Chaisteil fhèin. Fad a’ chiad leth-phàirt, chuirear eòlas orra, an cuid mhiannan air saoghal nam fear is am meas a th’ aca air bàl-coise. Tha teinne eadar na sreathan sòisealta aig cridhe a’ chàirdeis eadar Daisy is Alice, a chleachdas an sgioba bàil-choise a chuireas iad air dòigh airson slighe air falbh fhaighinn bhon na duilgheadasan aca aig an taigh. Ged as mòr a tha buaidh fhear-chèile, bhràithrean is mhac air an cuid aithris – iadsan sna trannsaichean, tinn no leasgadach aig an taigh no air a chall don chogadh – cha leig na caractaran làidir leotha, no na sgrìobhadairean fireannach, seo an stiùireadh.


Anns a' chiad dol a-mach, tha gach caractar – Alice, Daisy, Lil, Mo, Reenie is an sgiobair, Helen – air leth is brìoghmhor. Cho brìoghmhor is gun do chuir mi ceist air an sgrìobhadair Barrow an robh iad stèidhichte air boireannaich fìora.

“Tha na caractaran fiscseanail,” ars e, “ach air an spreagadh leis a’ bheagan rannsachaidh a rinneadh a thaobh nan ceàrdach agus sgiobannan air làithean tràtha na ficheadamh linne.” Dh'adhbharaicheadh sin leis nach eil mòran ri rannsachadh idir, gun ach luaidh bheag air na sgiobannan ann an sgrìobhadh, a fhuaireadh aig grunn ionadan ghnìomhachais, air feadh na rìoghachd. “Fhuair sinn doirbh e mòran fhiosrachadh fhaighinn mun na fìor bhoireannaich.”


Am measg snàithlean na fìrinne, a bhios gam fighe tron euchd, chluinnear iomradh air Lily Parr – bana-ghaisgeach a’ gheama a bha an sàs san sgioba The Dick, Kerr Ladies, a tha na phàirt de sgeulachd an deilbh-chluich cuideachd. Tha ìomhaigh de Pharr ann am Manchain a-nis, a’ riochdachadh a cuid soirbheachais fad nam ficheadan, mar bhana-chluicheadair phroifeasanta. B’ i Parr, mar an ceudna, a’ chiad bhoireannach ga thoirt a-steach dhan Hall of Fame aig Taigh-tasgaidh Nàiseanta a’ Bhàil-choise san aon bhaile, às dèidh còrr is deich ìomhaighean thar ceud de chluicheadairean fireann, gan togail air feadh nan eileanan seo. Mar sin, tha an dealbh-cluich a’ dèanamh deagh obrach gus sgeulachdan air am beag innse – ged as faoinsgeul a th’ ann – a thoirt am follais.


Tha Barrow is Beeson a’ dol an aghaidh claon-bhreith na linne sin – rud a mhaireas fhathast, san là an-diugh – agus cion ùidhe ann an sgeulachdan bhoireannach den chlas-obrach. “Chan eil sinne den aon bheachd, idir” ars Barrow a’ mìneachadh is gun robh a’ mhòr-chuid de na sgiobannan-bhan air an dìochuimhneachadh thar nam bliadhnaichean. Mar sin, 's e rùn urramach tha aig cridhe ghnothach agus traidisean is eachdraidh an spòrs a leudachadh, gus àite do bhoireannach leithid Pharr a chruthachadh.

’S ann a thaobh sin, ge-tà, a gheibhear cuid de na beagan laigsean a tha rim faicinn ann agus an caractar Helen, tric ga cleachdadh mar neach-aithris, a tha buailteach ri leasan eachdraidh a thoirt seachad, seach seudan fiosrachaidh a chumail romhainn, a chuireadh ris an sgeulachd. Aig amannan, bha mi a’ faireachdainn gun robh an sgrìobhadairean airson rudan innse dhuinn, seach a shealltainn dhuinn, agus leig siud sealladh na bu lèire leinn air corra beàrn sa phlota, a sheachnamaid às an aonais. Nam measg, iomradh air an cnatan-mòr nan Spàinnteach, a nochd eadar dà sheanchas gun leasachadh ceart ach gu bhith ag innse dhuinn gun robhas cuideachd feumach air masgan a chleachdadh. Bha an aon bhlas air an triantan-gaoil eadar Alice, Daisy is Harry nach deach a leasachadh math gu leòr, air sgàth giorrad a’ choileanaidh. Dh'fhàg siud agus an ceangal eadar na boireannaich seo agus na sufragaidean, air an d' rinneadh iomradh, cuideachd, ro mì-shoilleir is gun gabhadh tlachd coileanta asta.Ma tha an dealbh-cluich gu bhith a’ nochdadh aig taighean-cluiche eile, no a’ dol feadh na dùthcha air turas, mholainn dreach eile a thoirt air, gus na rudan sin a ghearradh a-mach – kill your babies, mar a chanas iad - no a leudachadh. ’S corra rud nach robh a dhìth airson na sgeulachd innse agus an dàimh leasbach feumach air barrachd, gus am b’ urrainn a chreidsinn, buileach. Sin far an toireadh tè ghèidh a-steach dhan sgioba, is dòcha, airson fìrinn na cùise a chumail ris an aithris. Mar a bha i, air an àrd-ùrlar, bha an sgeulachd sin tuilleadh is ro-innseach. Bha fhios dè thachradh o dh’fheuch Lil a caraidean Alice is Harry a chur ri chèile.


A dh’aindeoin sin, bha e math leithid riochdachaidh fhaicinn ann agus ’s e bha taitneach is nach robh claon-bhreith ri fhaicinn am measg nan caractaran boireann – rud a chuireas dùbhlan ro dùil luchd-amhairc air an linn san deach an dealbh-cluiche a stèidheachadh.
“Thug sinn fa-near is gum biodh buidheann de bhoireannaich mar seo eòlach is tuigseach air a chèile – rud a bheireadh ion-ghabhaltas,” ars Barrow agus tha an fhìrinn aige. ’S e thug faochadh dhòmhsa is nach b' e sgeulachd diuchdaidh eile a bh' ann, ach rud a thug urram is spèis do na leasbaich uile a tha – is bha riamh – aig cridhe spòrs nam ban.

Le caractaran air an cluichd le sàr bhana-chleasaichean, cha robh tè nam measg a nochd laigse no mì-chinnt. Gu dearbh, ’s giorrad an rud nach tug cothrom ceart dhaibh uile an cuid thàlantan a shealltainn, gu seachd àraid Rachel MacPherson-Graham – sàr bhana-chleasaiche-charactair – a thug àbhachd gu leòr a-steach dhan rud, ann an gainnead loidhnichean. Am measg nan caractaran na bu mhotha b’ e Ealasaid Nic an Tuairneir as cinntiche a thug buaidh orm-sa, le farsaingeachd faireachdainn ann an caractair Reenie – rag is crosta mar bhana-ghrèidhear ach ’s i a-mhàin a dh’fhàg deòir nam shùil, a’ sealltainn dhuinn call nam boireannach fad a’ chogaidh as mairbhtiche a bha riamh ann.


Ged a bha an dealbh-cluich am measg ciad chothroman proifeasanta do Ria NicLeòid, ann an riochd Daisy, bha an caractar is a’ bhana-chleasaiche fhèin treun is tapaidh gu leòr a bhith a’ dol aghaidh ri aghaidh le sàr-phroifeiseantaich leithid Heather Cochrane, ann an riochd Helen. Dh’obair caractar Daisy laoidheil gu math, an coimeas ri Alice stòthach, agus bha an luchd-amhairc cho mòr is gum faigheadh iad rèiteachadh mus d’ ràinig crìoch chùisean.


Le seata sìmplidh a thug sinn air ais, gu dìreach, gun linn san deach a stèidheachadh is èideadh àlainn ga chumail ris, b’ ann mar a bha sinn a’ coimhead tro phortal air ais do linntean a chaidh seachad, aig cridhe an stèideim. Le solas an là a’ ciaradh air cùl nam barraidean, b’ e àite eireachdail airson sgeulachd chumhachdach fhaicinn is a chluinntinn. Bhithinn air ais airson tuilleadh dràma mar seo, mus tèid mi an comhair geama fhèin.An Aghaidh na Stainge


Faodaidh sibh Sweet F.A. fhaicinn gu ruige 29mh na mìosa aig Pàirc Thaigh a' Chaisteil. Faodaidh ticeadan a cheannach air loidhne agus tha fàilte fiù ro luchd-leantainn Hibernian, cuideachd.


Tha na dealbhan den chleasachd seo le Simon Messer.


“We are thrilled to be returning to Tynecastle Park with a brand new production, telling this timely tale of the rise of women’s football during the First World War. After an uncertain, disrupted time it feels more vital than ever to bring people together to tell stories. We’re grateful to Hearts for allowing us to take advantage of the outdoor, covered facilities in the main stand at Tynecastle, and we immensely look forward to meeting Tynecastle audiences again, telling this important story about women’s football – including its historical connection to the ground. We vividly remember the brilliant reception they gave A War of Two Halves and they, and new audiences can expect a similar blend of history, humour, passion, and poignancy from this brilliant tale. ”

Bruce Strachan, Director50 views0 comments

Recent Posts

See All

Comentarios


bottom of page