• Marcas Mac an Tuairneir

Linn Phipps

Bana-sheinneadair

Tha Linn Phipps na bana-seinneadair folk is traidiseanta, stèidhichte eadar Leeds is Eilean Leòdhais. 'S mòr am meas a th’ aice air ceòl traidiseanta agus, gu seachd àraid, òrain na Gàidhlig, a tha air bhith cho cudromach na beatha. Bidh i a’ seinn mar aon-neach, le càirdean ceòlmhor ann am còmhlan-ciùil agus le dà chòisir Ghàidhlig (Còisir Ghàidhlig Lodainn agus Còisir Ghàidhlig Lunnainn) agus aig cèilidhean air feadh Alba agus Shasainn a Tuath.


Tha Linn air a bhith a’ seinn ann an co-fharpaisean, a’ coisinn Aigeallan Airgead a’ Chomuinn Ghàidhealaich, an t-urram as motha do sheinneadairean am measg luchd ionnsachaidh na Gàidhlig.

Chan urrainn dhomh ealain is cultar a sgaradh. Tha mi a' creidsinn gum bi ealain - mar pheantadh, bàrdachd, leabhraichean, òrain, ceòl - a’ cur an cultar an cèill.

Bidh mi a ’dèanamh beagan eadraiginn agus coidseadh fhathast. Ach tharraing mi air ais bhon mhòr-chuid de m’ obair an-uiridh gus barrachd ùine a thoirt seachad airson ceòl.

Tha mi gu mòr an sàs ann am pròiseactan òran, oir chan urrainn dhomh inneal-ciùil a chluich. Uill, dè tha cudromach na làithean seo? A’ cur luach air beatha, teaghlach, caraidean, ceòl, ceanglaichean air feadh an t-saoghail; an dualchas a bheathachadh.

Dha na h-ealain 's e àm uabhasach airson obair agus airgid.

Air mo shon fhìn, tha mi air ionnsachadh Zoom a chleachdadh. Tha mi air a bhith an sàs ann an co-fharpaisean air feadh an t-saoghail - còrr is dà cheud dhiubh - agus dh’ionnsaich mi òrain ùra is sean. Thòisich mi seisean òran ùr air Zoom “co-hosting”, agus lean mi orm mar bhean-an-taighe airson ar buidheann Luaidh leis an teicneòlas sin. Mar sin, thug mi òrain Ghàidhlig gun buidhnean air Zoom.

Tha am pròiseact mòr agam far a bheil mi a’ cruthachadh Fàilte gu Rona Lightfoot, leis na h-òrain pìobaireachd a bhiodh i a’ teagasg aig Fèis Rois. Tha bhana-charaidean agus mise bhon bhuidheann aig Fèis Rois aice a’ clàradh na h-òrain, le pìobairean a’ cluich na pìobaireachd co-cheangailte riutha. Tha mi ag obair air faclan agus eadar-theangachaidhean nan òran, agus sgeulachd ghoirid mu phìobaireachd Rona.


An Aghaidh na Stainge


Tha mi a’ co-obrachadh anns na tàitean Aonaichte, Èirinn, Astràilia is msaa, agus mu dheireadh rinn mi an làrach-lìn gus na phròiseactan, ùidhean agus co-obrachaidhean agam a nochdadh.11 views

© 2023 by ENERGY FLASH. Proudly created with Wix.com

  • White YouTube Icon
  • White Facebook Icon
  • White Twitter Icon
  • White Instagram Icon
This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now